Photos: Touko Kentala & Aaron Koskelainen
Edit: Carolina Stenbäck

More photos and videos can be found on our Instagram page!